+91-011-45636921/22/23

STAR Performers

STAR Performers

Exemplary Performers in Cultural Events

Anugoonj 2017
S. No.
Name
Course
Achievement
1.
Aman Mark Masiah
BBA
 Gold Medal in Battle of Bands Competition
2.
Vishal Kumar Pandey
B. Com (H)
3.
Akhil George
BJMC
4.
Ashmit Aaron Dyes
BJMC
5.
Dominic Rodrick
BBA
6.
Rakshita Pandey
BJMC
7.
Anuj Pandey
BCA
 
   
1.
Nitish Malik
BJMC
Silver Medal in Street Dance 
and
Silver Medal in Footloose Competition
2.
Jitesh Sharma
BJMC
3.
Ashutosh Bisht
BBA 
4.
Tanmay Jain
BJMC
5.
Sachin Rawat
BCA
6.
Kartik Aggarwal
BJMC
7.
Shashank Maheshwari
8.
Puneet Chhabra
BJMC
9.
Akshit Kakkar
BJMC
10.
Akul Kohli
BBA
11.
Surbhi Sharma
B Com(H)
12.
Nehul Kalra
BJMC 
13.
Himanshi Malik
B. Com(H)
14.
Prashant Sharma
BCA
 15.
 Megha Sarin
 BJMC
 16.
Akanksha Tyagi
 B. Com(H)
Anugoonj 2016
 1.  Jitesh Sharma  BJMC        Gold Medal in Street Dance Competition
3.  Prashant Sharma  BCA
4.  Nitish Malik  BJMC
5.  Harmanpreet Singh  BCA
6. Akash Oberoi B. Com(H)
7. Sanyam Bhayana BBA
8. Sachin Rawat BCA
9. Kartik Aggarwal BJMC
10. Shashank Maheshwari BJMC
11. Akshit Kakkar BJMC
12.
Gaurav Dhawan
BJMC
13.
Puneet Chhabra
BJMC
14.
Himanshu Joshi
 BCA
Anugoonj 2015
 1.
 Abhibhav Sharma
 BBA (B & I)
 
 2.
 Abhijeet Singh Rawat
 BCA
 
3.
Anurag Sharma
BJMC 
       Gold Medal in Street Dance Competition
4.
Priyevrat  Mehta
 BJMC
 
5.
Himanshu Joshi
 BCA
 
6.
Chirag Budhiraja
 BBA
 
7.
Sahil Khurana
 BCA
 
8.
 Abhishek Bhilwar 
 BCA
 
Anugoonj 2014
 1.
 Abhibhav Sharma
 BBA (B & I)
        Gold Medal in Street Dance Competition
 2.
 Abhijeet Singh Rawat
 BCA
 
 3. Anurag Sharma BJMC
 
4.
Priyevrat  Mehta
 BJMC
 
5.
Himanshu Joshi
 BCA
 
6.
Chirag Budhiraja
 BBA
 
7.
Sahil Khurana
 BCA
 
8.
 Abhishek Bhilwar 
 BCA
 
 
 
 
 
 1.
 Alok Asthana
 BJMC
 Silver Medal in Battle of the Bands Competition
2.
 Dhruv Chaddha BBA  
3.  Akshit Hajela BBA  
       
1.  Rashi Sharma BCA           Silver Medal in Folk Dance Competition
2.  Sanchita Sharma BCA  
3.  Divisha Sharma BCA  
4.  Komalpreet Kaur BCA  
5.  Snigdha Jognand BCA